Blogs

Blogs

Voor- en nadelen wetsvoorstel nadeelcompensatie

De Eerste Kamer heeft op 29 januari 2013 het wetsvoorstel Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten zonder stemming aangenomen. Wat zijn de voor- en nadelen van het wetsvoorstel?   Slechte bereikbaarheid door onderhoudswerkzaamheden en dan? Is een winkel of het kantoor slecht bereikbaar door onderhoudswerkzaamheden aan een weg, dan loopt de winkel...
Meer lezen

Verjaring bij verzoek om nadeelcompensatie

Zo spoedig mogelijk indienen Ondernemers lijden regelmatig schade door werkzaamheden aan de infrastructuur waardoor hun bedrijf tijdelijk slecht bereikbaar is. Dit is de meest bekende vorm van schade als gevolg van rechtmatig overheidshandelen. Het verzoek om schadevergoeding (verzoek om nadeelcompensatie) moet tijdig worden ingediend bij de overheid die verantwoordelijk is voor de schade...
Meer lezen

Nadeelcompensatie voor ondernemers bij wegwerkzaamheden

Laat uw kansen niet liggen De overheid is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van wegen, fiets- en voetpaden, dijken, spoorlijnen, riolering en kabels (= de infrastructuur). De aanleg en het onderhoud aan de infrastructuur kan nadelige gevolgen voor u hebben. Onder bepaalde omstandigheden komt deze schade voor vergoeding in aanmerking. En maak van deze mogelijkheid gebruik! Uit het...
Meer lezen

Te lange belastingprocedures? Verzoek om immateriële schadevergoeding

Een bestuursrechtelijke procedure over een vergunning of een uitkering (daaronder mede begrepen een bezwaarschriftprocedure) mag op grond van art. 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) niet onredelijk lang duren. Dit artikel schrijft immers voor dat een ieder recht heeft op finale en definitieve afronding van zijn juridisch...
Meer lezen

De overheid is te laat. Wat kunt u doen?

Dwangsom – Normale regeling Als de Belastingdienst, het UWV of de gemeente (lees: het bestuursorgaan) niet tijdig beslist op uw aanvraag om een vergunning, ontheffing, uitkering of subsidie, kunt u aanspraak maken op een dwangsom. U moet eerst het bestuursorgaan schriftelijk verzoeken een besluit te nemen. Dit verzoek wordt een ingebrekestelling genoemd. ­ Daarna krijgt het...
Meer lezen