Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 6 december 2013 de Memorie van Antwoord inzake het Belastingplan 2014 naar de Eerste Kamer gezonden. In deze Memorie van Antwoord heeft...
De extra vrijstelling voor de schenkbelasting van schenkingen van ouders aan kinderen van € 51.407, zoals die vanaf 1 januari 2013 in art. 33 Successiewet 1956 (hierna SW 1956) is...
Voor de Algemeen Nut Beogende Instellingen (‘ANBI') zijn de laatste jaren de regels aangescherpt en met ingang van 1 januari 2014 moeten ANBI's op toegankelijke wijze informatie...
Ook de DGA die zijn pensioen in eigen beheer opbouwt, moet in 2013 zijn pensioenregeling c.q. de pensioenbrief aanpassen. De pensioenrichtleeftijd wordt vanaf 1 januari 2014 verhoogd...
De positie van de ondernemingsraad (OR) blijft toch enigszins onduidelijk. Recent is er tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel tot Wet versterking bestuur...
Het wetsvoorstel ‘Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen' is op moment van schrijven in behandeling bij de Tweede Kamer. In...
Voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde personenauto is een bijtelling van toepassing waarover loonheffing en - sinds 1 januari 2013 - premies...
Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers geldt overgangsrecht, waarbij de hoogte van het levenslooptegoed...
Met de verhoging van de vrijstelling is het belang van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet aanzienlijk toegenomen. Echter een onjuiste redactie van het testament of...
De verschillen tussen de waardering van in eigen beheer gehouden pensioenverplichtingen volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en die van in eigen beheer gehouden...
De dga die een pensioenstichting opricht, combineert dit vaak met een contraverzekering die tussen erfgenamen en de pensioenstichting wordt afgesloten. Deze combinatie is fiscaal...
Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden. Ook de Pensioenwet is per 1 oktober 2012 gewijzigd. Er is wat toegevoegd aan de definitie...
De belastingheffing over het privégebruik van ondernemingsauto's is per 1 juli 2011 gewijzigd. In dit artikel is aandacht voor drie manieren waarop ondernemers de...
Wettelijk ruilen van gronden, waaraan verplicht deelgenomen wordt, is effectiever dan vrijwillig ruilen. Bij de wettelijke variant wordt 90% tot 100% van de doelen gerealiseerd terwijl...
De duurste woningen in Nederland zijn oud (van voor 1920) of juist relatief jong (van na 1990).Vooral oude woningen in steden zijn de laatste jaren meer waard geworden. De...
1  2  3  4  5   Volgende

Plein+ shop

Error occurred: Er kon geen verbinding worden gemaakt met de shop. Probeer het later opnieuw.

Meest gelezen